Η Αγία Τριάδα

2014-05-02 21:30

 

ΛΑΛΕΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΣΟΥ ΑΚΟΥΟΥΣΙΝ:

 

"Κοινή πάντες οι άγιοι πατέρες επί της ακτίστου φασί τριάδος ουκ έστιν ευρείν όνομα της φύσεως δηλωτικόν" [Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων, Λόγος 3,2,10, ΓΠΣ, τ. Α΄,664].
"Τελειωτάτην ακαταληψίαν" χαρακτηρίζουν οι άγιοι Πατέρες την Αγία Τριάδα. Τα δε ονόματα που εμείς χρησιμοποιούμε προς δήλωση της θείας ουσίας είναι καταχρηστικά και άκρως συμβατικά προκειμένου να δυνηθούμε κατά χάριν να κατανοήσουμε, δια της παχυλότητος της ημετέρας διανοητικής κτιστότητος, την οντολογική ακαταληψία που μας χαρακτηρίζει ατενίζοντες την Παναγία και Αδιαίρετη Τριαδική Θεότητα. Η βασικότερη, ουσιαστικότερη, αληθέστερη, ακραιφνότερη, διαφορά στους χώρους της δογματικής Ορθοδόξου διδασκαλίας της Εκκλησίας μας είναι η οντολογική διαφορά και ο διαχωρισμός Ακτίστου και κτιστού. Αυτή τη διαφορά κομίζει ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και γι΄ αυτήν ιδιαίτερα λαμπρύνεται . Ας έχουμε τις πρεσβείες του ικετευτικώς.
Άς κάνουμε χώρο στην αγάπη